Základné informácie

AK SOM ZAMESTNÁVATEĽOVI OZNÁMIL PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ A ON MI DÁ VÝPOVEĎ, MÔŽEM SA BRÁNIŤ?

Ak ste oznámili inú ako závažnú protispoločenskú činnosť a máte pocit, že zamestnávateľ voči vám urobil pracovnoprávny úkon, napríklad výpoveď, pretože ste tento podnet podali, a vy s týmto úkonom nesúhlasíte, môžete podať žiadosť o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu na Inšpektorát práce do 7 dní, od kedy ste sa o tomto úkone dozvedeli.
Inšpektorát bezodkladne pozastaví účinnosť takého úkonu zamestnávateľa, ak je dôvodné podozrenie, že bol spravený v súvislosti s podnetom. To znamená, že tento úkon bude dočasne neúčinný.
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa končí po 14 dňoch od doručenia potvrdenia Inšpektorátu zamestnávateľovi. Ak však v tejto lehote doručíte návrh na nariadenie predbežného opatrenia na súd, pozastavenie účinnosti sa predlžuje až dovtedy, kým nenadobudne vykonateľnosť rozhodnutie súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Účinnosť neoprávneného postihu zamestnávateľa bude teda pozastavená na 14 dní, a ak podáte vec na súd, do rozhodnutia súdu.

AKÁ OCHRANA MI PODĽA ZÁKONA PRINÁLEŽÍ?

Podstata tejto ochrany spočíva v tom, že zamestnávateľ voči vám nemôže svojvoľne spraviť neoprávnený postih (ako napríklad odvolanie z funkcie, výpoveď alebo preradenie na inú pracu) preto, lebo ste nahlásili protispoločenskú činnosť.
Rozlišujeme dva spôsoby ochrany – ochranu pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a ochranu pri oznámení menej závažnej protispoločenskej činnosti.
Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony, ktoré voči vám chce spraviť váš zamestnávateľ, musí získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.
V prípade menej závažnej protispoločenskej činnosti je to ochrana, ktorá pôsobí spätne – ak voči vám zamestnávateľ už úkon vykonal, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý tento úkon pozastaví.

KOMU MÁM OZNÁMIŤ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ?

Záleží na závažnosti prípadu. Pokiaľ ide o závažnú protispoločenskú činnosť, ohláste ju prokuratúre, polícií alebo správnemu orgánu, pod ktorého pôsobnosť prípad spadá. Pokiaľ ide o inú ako závažnú protispoločenskú činnosť, môžete ju nahlásiť zamestnávateľovi a orgánu príslušnému na jeho riešenie.

Čo je to závažná protispoločenská činnosť?

Závažnú protispoločenskú činnosť definuje tzv. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti).

Patria sem najmä trestné činy korupcie, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy verejných činiteľov či také trestné činy, za ktoré hrozí trest minimálne tri roky odňatia slobody.

Tiež sem patria aj správne delikty, za ktoré hrozí pokuta najmenej 50 000 eur (napríklad porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uvedienie na trh nebezpečnej látky v rozpore so zákonom atď.)

Kto je to chránený oznamovateľ?

Chráneným oznamovateľom sa môže stať každý, kto v dobrej viere oznámi informácie, ktoré môžu významne prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jeho páchateľa.

Ak správny orgán, prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa zákona, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi Inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa zákona. Doručením písomného oznámenia správneho orgánu, súdu či prokuratúry zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony voči chránenému oznamovateľovi, s ktorými on sám nesúhlasí, musí zamestnávateľ získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.

AKO A KDE MÔŽEM POŽIADAŤ O OCHRANU?

O ochranu pri ohlásení závažnej protispoločenskej činnosti môžete požiadať na prokuratúre, súde či správnom orgáne, a to písomne alebo ústne do zápisnice.
Takúto žiadosť možno podať zároveň s oznámením protispoločenskej činnosti alebo počas trestného/správneho konania. V žiadosti o poskytnutie ochrany je nutné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, miesto výkonu práce a označenie zamestnávateľa.
Ak máte pocit, že zamestnávateľ voči vám urobil pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasíte ako odvetu za to, že ste mu oznámili protispoločenskú činnosť, môžete podať žiadosť o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu na Inšpektorát práce do 7 dní, odkedy ste sa o tomto pracovnoprávnom úkone dozvedeli.

Ako prebieha nahlásenie protispoločenskej činnosti

Podozrenie

Ak máte podozrenie, že ste svedkom protispoločenskej činnosti, spíšte si všetky detaily – miesto, čas, osoby, prípadne mená ďalších svedkov. Ak je to možné, zbierajte aj dôkazy. Nenavádzajte však nikoho na protiprávne konanie a aj vy konajte len v medziach zákona (napríklad neponúkajte úplatok, len aby ste niekoho prichytili pri jeho preberaní).

Ak si nie ste istý, ako máte postupovať, prečítajte si aj našu príručku Čo robiť pri strete s korupciou.

Nahlásenie

Ak nahlasujete inú ako závažnú protispoločenskú činnosť (napríklad  neoprávnené vykonávanie obchodnej, výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti, neoprávnené sprostredkúvanie pracovnej činnosti a pod.), využite vnútorný systém nahlasovania u vášho zamestnávateľa. Ten musí najneskôr do 120 dní váš podnet preveriť a do 10 dní od preverenia oznámiť výsledok.

Ak ide o závažnú protispoločenskú činnosť (napríklad korupčné trestné činy, daňový podvod, pranie špinavých peňazí, machinácie pri verejnom obstarávaní  a pod.), nahláste ju na polícii, prokuratúre či správnemu orgánu.

Žiadosť o ochranu

Spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti (aj po ňom) môžete požiadať o status chráneného oznamovateľa na polícii, prokuratúre či správnom orgáne.

Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony, ktoré voči vám chce spraviť váš zamestnávateľ, musí získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.

V prípade inej ako závažnej protispoločenskej činnosti je to ochrana, ktorá pôsobí spätne – ak voči vám zamestnávateľ už úkon vykonal, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý tento úkon pozastaví.

Trestné/správne konanie

Počas trestného či správneho konania v plnej miere spolupracujte. Môžete byť vyzvaný, aby ste podali vysvetlenie, pripravte sa aj na záujem médií. Svoje oznámenie však môžete podať aj anonymne, prípadne môžete požiadať o utajenie svojej totožnosti. Buďte vždy vecný a podávajte pravdivé informácie. O každom kroku je dobré poradiť sa s právnikom alebo sa obráťte na Nadáciu Zastavme korupciu.

Vynesenie rozsudku/rozhodnutie správneho orgánu

Nadobudnutím právoplatnosti rozsudku súdu či rozhodnutia správneho orgánu sa končí proces nahlasovania protispoločenskej činnosti a končí sa aj účinnosť ochrany chráneného oznamovateľa.

Odmena

Ak bol v trestnom konaní páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného činu (ak v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa preukázalo spáchanie správneho deliktu), môžete požiadať ministerstvo spravodlivosti o odmenu. Tá môže dosiahnuť maximálnu výšku 50-násobku minimálnej mzdy a ministerstvo o udelení odmeny musí rozhodnúť do 6 mesiacov od podania žiadosti.

Bezpečný formulár

Nahlásiť korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť môžete aj prostredníctvom bezpečného formuláru Nadácie Zastavme korupciu. Formulár slúži na zaslanie základných informácií o prípade. Na základe jeho obsahu Nadácia posúdi, či spadá do našej činnosti a navrhne ďalší postup. Nadácia sa orientuje len na prípady aspoň čiastočne dokázateľnej korupcie.

Nahlásenie korupcie cez tento formulár však nie je spojený so žiadosťou o pridelenie štatútu chráneného oznamovateľa.