Ako oznámiť korupciu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

AKO POŽIADAŤ O OCHRANU

ĎALŠIE INFORMÁCIE

PREČO TREBA NAHLASOVAŤ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ, KTOREJ SME SVEDKAMI?

Aj korupcia, ktorá tiež patrí pod pojem protispoločenská činnosť, je negatívny jav, ktorý deformuje fungovanie celej našej spoločnosti. Dopady vysokej miery korupcie vo verejnom sektore sa dajú vystopovať v nízkej úrovni služieb štátu, vo vzdelávaní, v zdravotníctve, v podnikaní či v sociálnych službách. V Európskej únii patrí Slovensko dokonca ku štátom s najvyššou mierou korupcie.

Jedným z dôvodov, prečo je ťažké dokázať a odsúdiť korupciu či inú protispoločenskú činnosť je, že častokrát chýbajú svedkovia a dôkazy. Záleží tak na každom z nás, či v prípade, ak vieme o takomto prípade, pôjdeme príkladom ostatným a korupciu nahlásime a prispejeme tak k jej odhaleniu a potrestaniu.
Preklenutie strachu, aj s vedomím o náležitej ochrane, je prvý krok k tomu, aby sa naša spoločnosť postupne stávala menej tolerantnou k porušovaniu zákonov a aby sa znížila napríklad aj miera korupcie.

 

AK CHCEM NAHLÁSIŤ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ, NO BOJÍM SA ODVETY, NAPRÍKLAD ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA, CHRÁNI MA NEJAKÝ ZÁKON?

Áno, od januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, v ktorom je definované, aký typ ochrany vám prináleží.

 

BUDE MOJE OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI VÔBEC NA NIEČO DOBRÉ?

Oznámenie protispoločenskej činnosti, napríklad korupcie, môže byť základným kameňom jej úspešného odhalenia a následného potrestania. Osobné svedectvá bývajú zásadnými i v súdnych sporoch, preto netreba oznámenie podceňovať.

 

NA ČO SA PRIPRAVIŤ PRED OZNÁMENÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI?

Samotné oznámenie protispoločenskej činnosti je pomerne jednoduchý proces, kedy, či už s uvedením totožnosti alebo anonymne, oznámite svojmu zamestnávateľovi alebo štátnym úradom svoje zistenia. Náročnejšie však býva trestné či správne konanie, ktoré môže po ohlásení nasledovať. Častokrát ho sprevádzaja psychický nátlak, vyhrážky a pohoršenie nielen zo strany zamestnávateľov, ale aj zo strany kolegov či širokého okolia. Tento čin si vyžaduje veľa odvahy a trpezlivosti. Odvážni oznamovatelia, ktorí sú za pravdu ochotní ísť aj na súd, sa stávajú aj záujmom médií, preto treba rátať aj s vystupovaním na verejnosti a ujmami na súkromnom živote.
Svedectvá oznamovateľov však prinášajú aj pozitívne stránky. Na tejto zložitej ceste stretnete množstvo nových ľudí, ktorí sú vám ochotní pomôcť, prispejete k boju proti korupcii a stanete sa vzorom pre ďaľších ľudí, ktorí váhajú, či sa do takéhoto boja pustiť.
Vždy však môžete svoje oznámenie podať aj anonymne alebo požiadať o utajenie totožnosti.

 

ČO O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI MÔŽEM NAHLÁSIŤ, ABY MI BOLA POSKYTNUTÁ OCHRANA?

Na to, aby vám bol pridelený status chráneného oznamovateľa, musíte v dobrej viere oznámiť informácie, ktoré môžu prispieť k objasneniu prípadu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jeho páchateľa. Oznámiť môžete také informácie, ktoré ste sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie.

 

JE POSTUP OZNÁMENIA ROVNAKÝ BEZ OHĽADU NA TO, O AKÝ ZÁVAŽNÝ PRÍPAD SA JEDNÁ?

Rozlišujeme medzi oznámením závažnej a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti.
Inú ako závažnú protispoločenskú činnosť neoznamujete na prokuratúre či polícii, ale svojmu zamestnávateľovi. V prípade, že oznámite inú ako závažnú protispoločenskú činnosť svojmu zamestnávateľovi, máte možnosť následne využiť ochranu v podobe pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu.
Závažnú protispoločenskú činnosť naopak treba oznámiť aj orgánom činným v trestnom konaní (hoci ste ju predtým oznámili aj zamestnávateľovi).

 

ČO JE NUTNÉ ZVÁŽIŤ PRED PODANÍM OZNÁMENIA?

Treba vyhodnotiť, či viete označiť, prípadne aj získať, dôkazy vašich tvrdení v oznámení. Nemusíte mať dôkazy k dispozícii, ale je dôležité, aby ste boli presvedčený o tom, že to čo tvrdíte, je seriózna informácia. Zvážte, či chcete podať oznámenie anonymne alebo s uvedením totožnosti. V ktoromkoľvek štádiu je vhodné konzultovať svoje kroky s právnikom, prípadne sa obráťte na Nadáciu Zastavme korupciu.

 

KTO SA MÔŽE STAŤ CHRÁNENÝM OZNAMOVATEĽOM?

Môže sa ním stať každý, kto v dobrej viere oznámi informácie, ktoré môžu významne prispieť k objasneniu prípadu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jeho páchateľa.
Oznamovateľom môže byť zamestnanec, ktorý má pracovný pomer založený pracovnou zmluvou ako aj tzv. dohodári, ďalej aj štátni zamestnanci a zamestnanci v služobnom pomere. Takisto sa za oznamovateľa považuje aj jemu blízka osoba, ak pracuje v tej istej firme alebo orgáne verejnej moci.

 

KOMU MÁM OZNÁMIŤ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ?

Záleží na závažnosti prípadu. Pokiaľ ide o závažnú protispoločenskú činnosť, ohláste ju  prokuratúre, polícii alebo správnemu orgánu, pod ktorého pôsobnosť prípad spadá. Pokiaľ ide o inú ako závažnú protispoločenskú činnosť, môžete ju nahlásiť zamestnávateľovi a orgánu príslušnému na jeho riešenie. 

 

MÔŽEM PODAŤ OZNÁMENIE AJ ANONYMNE?

Áno, oznámenie môžete podať aj anonymne. V takom prípade vám však okrem utajenia totožnosti nie je poskytnutá iná ochrana.

 

AKO MÔŽEM NAHLÁSIŤ ZÁVAŽNÚ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ?

Závažnú protispoločenskú činnosť môžete oznámiť prokurátorovi, na polícii alebo správnemu orgánu, pod ktorého pôsobnosť prípad spadá. Môžete hneď požiadať o ochranu počas trestného či správneho konania, ktorá vám ako oznamovateľovi náleží. Žiadosť o poskytnutie ochrany možete podať zároveň s oznámením alebo počas trestného/správneho konania, a to prokurátorovi, správnemu orgánu (v prípade správneho deliktu) alebo počas konania aj súdu.
Od momentu, kedy dostane zamestnávateľ oznámenie, že vám bola udelená ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, môže voči vám a bez vášho súhlasu urobiť pracovnoprávny úkon (ako napríklad odvolanie z funkcie, výpoveď alebo preradenie na inú pracu) len po predchádzajúcom odsúhlasení Inšpektorátom práce. Je to akási ochrana „vopred“ pred neoprávneným postihom zamestnávateľa.

 

AKO MÔŽEM NAHLÁSIŤ MENEJ ZÁVAŽNÚ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ, AK PRACUJEM U ZAMESTNÁVATEĽA, KTORÝ MÁ VIAC AKO 50 ZAMESTNANCOV, RESP. PRACUJEM PRE VEREJNÚ INŠTITÚCIU?

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 50 zamestnancov, alebo je to orgán verejnej moci, musí mať vnútorný systém oznamovania korupcie. Postup, ako máte konať, je vysvetlený vo vnútornej smernici zamestnávateľa. Ak o takej neviete, váš zamestnávateľ sa zjavne nepretrhol pri osvete o možnostiach nahlásiť protispoločenskú činnosť. Pritom podľa zákona by vo vašej organizácii mal byť aj jeden človek, ktorý je za nahlasovanie korupcie zodpovedný. Opýtajte sa kolegov, kto to je a či oni vedia o nejakej emailovej adrese, kam možno nahlásiť podozrenia z korupcie.
Ak podáte takýmto spôsobom podnet a uvediete svoje meno, je zamestnávateľ povinný dodržiavať mlčanlivosť ohľadne totožnosti osoby, ktorá podala podnet. Po podaní podnetu, je zodpovedná osoba povinná ho preveriť a do 10 dní od preverenia vás oboznámiť s výsledkami preverovania. Zamestnávatelia, resp. zodpovedná osoba, sú povinní prijať a preveriť každý podnet do 90 dní, pričom túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 dní.

 

AKO MÔŽEM NAHLÁSIŤ MENEJ ZÁVAŽNÚ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ, AK PRACUJEM U ZAMESTNÁVATEĽA, KTORÝ MÁ MENEJ AKO 50 ZAMESTNANCOV?

Pokiaľ pracujete pre firmu s menej než 50 zamestnancami a chcete nahlásiť inú ako závažnú protispoločenskú činnosť, môžete sa obrátiť aj na svojho zamestnávateľa. Váš zamestnávateľ však nemusí mať vnútorný systém nahlasovania protispoločenskej činnosti. V prípade, že oznámite inú ako závažnú protispoločenskú činnosť svojmu zamestnávateľovi, máte možnosť následne využiť ochranu v podobe pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu. 

V praxi to znamená, že ak vás napr. šéf preradil na inú pozíciu, pretože ste upozornili na nekalosti, ktorých sa dopustil, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce, aby rozhodnutie o preradení pozastavil.

 

AKÁ OCHRANA MI PODĽA ZÁKONA PRINÁLEŽÍ?

Podstata tejto ochrany spočíva v tom, že zamestnávateľ voči vám nemôže svojvoľne spraviť neoprávnený postih (ako napríklad odvolanie z funkcie, výpoveď alebo preradenie na inú pracu) preto, lebo ste nahlásili protispoločenskú činnosť.
Rozlišujeme dva spôsoby ochrany – ochranu pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a ochranu pri oznámení inej ako závažnej protispoločenskej činnosti.
Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony, ktoré voči vám chce spraviť váš zamestnávateľ, musí získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.
V prípade inej ako závažnej protispoločenskej činnosti je to ochrana, ktorá pôsobí spätne – ak voči vám zamestnávateľ už úkon vykonal, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý tento úkon pozastaví.

 

AKO A KDE MÔŽEM POŽIADAŤ O OCHRANU?

O ochranu pri ohlásení závažnej protispoločenskej činnosti môžete požiadať na prokuratúre, súde či správnom orgáne, a to písomne alebo ústne do zápisnice.
Takúto žiadosť možno podať zároveň s oznámením protispoločenskej činnosti alebo počas trestného konania/správneho konania. V žiadosti o poskytnutie ochrany je nutné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, miesto výkonu práce a označenie zamestnávateľa.
Pokiaľ nie ste chránený oznamovateľ a máte pocit, že zamestnávateľ voči vám urobil pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasite ako odvetu za to, že ste mu oznámili protispoločenskú činnosť, môžete podať žiadosť o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu na Inšpektorát práce do 7 dní, odkedy ste sa o tomto pracovnoprávnom úkone dozvedeli.

 

AKÝ BUDE ĎALŠÍ POSTUP PO PODANÍ MOJEJ ŽIADOSTI O OCHRANU PRI OZNÁMENÍ ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI?

Prokurátor, súd alebo správny orgán, ktorému ste doručili vašu žiadosť o ochranu, preskúma, či spĺňate všetky podmienky byť chráneným oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti. Ak zistí, že všetky podmienky spĺňate, bezodkladne oznámi Inšpektorátu práce, vášmu zamestnávateľovi a vám, že sa vám poskytuje ochrana ako oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti. Chráneným oznamovateľom sa stávate doručením písomného oznámenia prokurátora, súdu alebo správneho orgánu o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi.

 

MÔŽEM PODAŤ ŽIADOSŤ O OCHRANU AJ NESKÔR?

Áno. Ak nepodáte žiadosť o ochranu spolu s oznámením o závažnej protispoločenskej činnosti, môžete o ňu zažiadať počas trestného alebo správneho konania, ktoré začalo na základe vášho oznámenia.

 

AK SOM ZAMESTNÁVATEĽOVI OZNÁMIL MENEJ ZÁVAŽNÚ PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ A ON MI DÁ VÝPOVEĎ, MÔŽEM SA BRÁNIŤ?

Ak ste oznámili inú ako závažnú protispoločenskú činnosť a máte pocit, že zamestnávateľ voči vám urobil pracovnoprávny úkon, napríklad výpoveď, pretože ste tento podnet podali, a vy s týmto úkonom nesúhlasíte, môžete podať žiadosť o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu na Inšpektorát práce do 7 dní, od kedy ste sa o tomto úkone dozvedeli.
Inšpektorát bezodkladne pozastaví účinnosť takého úkonu zamestnávateľa, ak je dôvodné podozrenie, že bol spravený v súvislosti s podnetom. To znamená, že tento úkon bude dočasne neúčinný.
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa končí po 14 dňoch od doručenia potvrdenia Inšpektorátu zamestnávateľovi. Ak však v tejto lehote doručíte návrh na nariadenie predbežného opatrenia na súd, pozastavenie účinnosti sa predlžuje až dovtedy, kým nenadobudne vykonateľnosť rozhodnutie súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Účinnosť neoprávneného postihu zamestnávateľa bude teda pozastavená na 14 dní, a ak podáte vec na súd, do rozhodnutia súdu.

 

AK V ROVNAKEJ FIRME ALEBO V ORGÁNE VEREJNEJ MOCI PRACUJE AJ MÔJ MANŽEL/MANŽELKA, DCÉRA/SYN BUDÚ AJ ONI CHRÁNENÍ?

Áno, budú – v prípade, ak išlo o oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti a ste chránený oznamovateľ. V takom prípade majú blízke osoby, napr. manželka, manžel či vaše deti právo na rovnakú ochranu, ako vy.

 

AKO DLHO TRVÁ OCHRANA, KTORÁ MI JE POSKYTOVANÁ AKO OZNAMOVATEĽOVI ZÁVAŽNEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI?

Ochrana trvá od doručenia písomného oznámenia o poskytovaní ochrany zamestnávateľovi až do okamihu, keď nastane jeden z dôvodov jej zániku:
– keď sa dobrovoľne vzdáte ochrany a túto skutočnosť písomne oznámite Inšpektorátu práce
– keď vám so zamestnávateľom skončí alebo zanikne pracovnoprávny vzťah
– keď skončí trestné/správne konanie, ktoré sa začalo na základe vášho oznámenia; za skončenie sa nepovažuje, ak je vec postúpená inému orgánu
– odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s podaním oznámenia
– ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere.

 

MÔŽE SA STAŤ, ŽE BUDEM MUSIEŤ SPOLUPRACOVAŤ V TRESTNOM/SPRÁVNOM KONANÍ?

Áno, ak bude prítomnosť oznamovateľa nevyhnutná na trestnom alebo správnom konaní, je oznamovateľ povinný zúčastniť sa tohto konania.

 

AK BUDEM POTREBOVAŤ PRÁVNU POMOC, MÁM SA NA KOHO OBRÁTIŤ?

Áno. Existuje niekoľko inštitúcií, na ktoré sa môžete obrátiť. Nadácia Zastavme korupciu pomáha oznamovateľom korupcie viacerými spôsobmi, jedným z nich je aj sprostredkovanie právnej pomoci. Aj Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc oznamovateľom protispoločenskej činnosti bezplatne.