Vysvetlenie základných pojmov

Dobrá viera

Osoba koná v dobrej viere vtedy, keď vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností. V prípade pochybností sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

 

Chránený oznamovateľ

Chráneným oznamovateľom sa môže stať každý, kto v dobrej viere oznámi informácie, ktoré môžu významne prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jeho páchateľa.

Ak správny orgán, prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi Inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa Zákona. Doručením písomného oznámenia správneho orgánu, súdu či prokuratúry zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. Ochrana pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti pôsobí preventívne. To znamená, že na všetky pracovné úkony, ktoré voči chránenému oznamovateľovi chce spraviť zamestnávateľ, musí získať najprv súhlas Inšpektorátu práce.

 

Iná ako závažná protispoločenská činnosť

Inou ako závažnou protispoločenskou činnosťou bývajú primárne správne delikty a priestupky, no je to také konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť.

Patrí sem napríklad: úmyselné uvedienie nesprávnych alebo neúplných údajov pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,  vedenie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, neoprávnené použitie diela podľa autorského práva alebo umeleckého výkonu úmyselne neoprávnené vydávanie sa za verejného činiteľaúmyselne neoprávnené užívanie vedeckej alebo umeleckej hodnosti alebo titulu absolventa vysokej školypoškodenie alebo neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, neoprávnené vykonávanie obchodnej, výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti, neoprávnené sprostredkúvanie pracovnej činnosti, znečistenie pôdy nevhodným skladovaním olejov a pohonných hmôt, pesticídov, hnojív, prípadne iných škodlivých látok, úmyselne poškodenie, zneužitie alebo zneváženie štátnych symbolovuzavretie zmluvy s partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak partner verejného sektora nebol ku dňu uzavretia zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora atď.

 

Konanie o správnych deliktoch

Konanie o správnych deliktoch je konanie pred orgánom verejnej moci zamerané na to, aby sa v ňom zistilo, či skutok, ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem spoločnosti, je správny delikt, kto ho spáchal a aby bolo vydané rozhodnutie o správnom delikte, prípadne o uložení sankcie.

 

Orgán verejnej moci

Orgánom verejnej moci je v podstate každý štátny orgán (napr. ministerstvo), orgán územnej samosprávy (napr. obecný úrad), verejnoprávna inštitúcia (napr. Sociálna poisťovňa), osobitné typy funkcií „štátom delegovaných právomocí“ (osoba, ktorej osobitný zákon zveril výkon verejnej moci, napr. notár) a za istých okolností orgán záujmovej samosprávy (napr. profesijné združenia). Ucelený zoznam orgánov verejnej moci ale neexistuje.

Kritériom pre určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.

 

Oznámenie

Oznámenie vykonáte vtedy, ak na mieste na to určenom uvediete informácie, ktoré môžu významne prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa. Musí ísť o informácie,  ktoré ste sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

 

Oznamovateľ

Oznamovateľ je ten, kto v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi. Kým mu však nie je priznaný štatút chráneného oznamovateľa, nie je mu poskytnutná ochrana voči neoprávneným úkonom zo strany zamestnávateľa.

Oznamovateľom môže byť zamestnanec, ktorý má pracovný pomer založený pracovnou zmluvou ako aj tzv. dohodári, ďalej aj štátni zamestnanci a zamestnanci v služobnom pomere. Takisto sa za oznamovateľa považuje aj jemu blízka osoba, ak pracuje v tej istej firme alebo orgáne verejnej moci.

 

Pracovnoprávny úkon

Je právny úkon alebo rozhodnutie zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu. Môže to byť napríklad zníženie platu, presun na inú pozíciu či funkciu, výpoveď,  a pod.

 

Správny delikt

Pojem správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie.

 

Správny orgán

Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

 

Vnútorný predpis

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac než 50 zamestnancov  alebo je to orgán verejnej moci musí podľa zákona o ochrane oznamovateľov povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom popíše svoj systém nahlasovania podnetov. Mal by obsahovať podrobnosti o:

  1. podávaní podnetov podľa zákona,
  2. preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
  3. zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
  4. evidovaní podnetov podľa zákona,
  5. oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
  6. spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

 

Závážná protispoločenská činnosť

Závažnú protispoločenskú činnosť definuje tzv. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti).

Patria sem najmä také trestné činy, za ktoré hrozí trest minimálne tri roky odňatia slobody (napríklad vydieranie, sprenevera so značnou škodoupodvod so značnou škodou, legalizácia príjmu z trestnej činnostipoisťovací podvodnevyplatenie mzdy a odstupného so značnou škodoudaňový podvod, zneužívanie informácií v obchodnom styku, vydieranie, hrubý nátlak, sexuálne násilie manipulácia s trhom, úžeramarenie spravodlivostiobchodovanie s ľudmi, vražda, ublíženie na zdraví atď.), trestné činy verejných činiteľov, prijímanie úplatkov a podplácanie, športová korupcia, no aj machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

Patria sem aj správne delikty, za ktoré hrozí pokuta najmenej 50 000 eur (napríklad porušenie pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, porušenie záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv, porušenie povinnosti výrobcu alebo predávajúceho podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, nezabezpečenie zdravotných prehliadok zamestnancov, používanie na výrobu potravín zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky, atď.)

 

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba vo firme prijíma a preveruje každý podnet podaný podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň oznamuje osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 50 zamestnancov (alebo je to orgán verejnej moci) musí svojich zamestnancov informovať, kto je zodpovedná osoba v jeho spoločnosti. Je to tá osoba, na ktorú sa obrátite, ak oznamujete inú ako závažnú protispoločenskú činnosť.

Zodpovedná osoba pritom musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa. V obci a vo vyššom územnom celku plní úlohy zodpovednej osoby hlavný kontrolór.